Supervisió Clínica

Supervisió Clínica

Espai per poder parar i reflexionar sobre la nostra activitat clínica revisant aquells casos on estem estancats, acompanyats d'un professional qualificat i aliè a la nostra pràctica diària.

Per a professionals: es realitza a l’espai del CTRF i pot ser individual o en petit grup, amb una freqüència acordada prèviament. La metodologia és a través de la presentació del cas per escrit o narrat, i el/la supervisor/a ofereix una nova visió per possibilitar una intervenció diferent que faci sortir del bloqueig al professional.

Per a institucions: en aquesta situació és la institució qui contracta una supervisió clínica per un grup de professionals amb el mateix objectiu que l’anterior i també amb la intenció de consolidar un equip i construir una metodologia conjunta de treball. La metodologia que es segueix es bàsicament igual que l’anterior en la presentació del cas però s’utilitza també els recursos del grup per construir les noves visions davant el cas.